Start Alkoholizm

Alkoholizm

Pocz?tek alkoholizmu jest trudny do uchwycenia, bowiem granica pomi?dzy piciem towarzyskim a chorobowym jest bardzo p?ynna. Zale?y to od wielu czynnikw i ka?dy cz?owiek inaczej reaguje na alkohol. St?d te? osoby, ktre przez wiele lat nie odczuwaj? fizycznie skutkw picia, za? degradacja organizmu jest czasem znikoma. Podobnie bywa z funkcjonowaniem psychicznym. S? osoby, ktre mimo uzale?nienia funkcjonuj? w miar? poprawnie, broni? si? przed degradacj? psychiczn?, a s? rwnie? i tacy, ktrzy w wyniku d?ugotrwa?ego picia mog? przebywa? jedynie na oddziale psychiatrycznym.

Istot? choroby alkoholowej jest psychiczne i fizyczne uzale?nienie.

  • uzale?nienie psychiczne polega na potrzebie picia alkoholu dla poprawy samopoczucia,

  • uzale?nienie fizyczne objawia si? wzrostem tolerancji na alkohol, utrat? kontroli nad wypijanym alkoholem (niemo?no?? przerwania picia w z gry zaplanowanym momencie) oraz palimpsestami ("urwany film") i wyst?puj?cym alkoholowym zespo?em abstynencyjnym po odstawieniu alkoholu.

Alkoholizm jest chorob? pierwotn?. Oznacza to, ?e stanowi pod?o?e powstawania wielu innych chorb somatycznych i psychicznych.

Alkoholizm jest chorob? ?mierteln?. Nieleczony prowadzi nieuchronnie do ?mierci. Ma?o jednak jest rozpozna? alkoholizmu w aktach zgonu. Przewa?nie podawany jest somatyczny symptom alkoholizmu np. marsko?? w?troby. Zastanawiaj?c si? nad istot? alkoholizmu, warto pami?ta?, ?e jest to jednak choroba i powinna by? leczona tak, jak ka?da inna.

Alkoholizm jest chorob?, ktra ma swj pocz?tek i przebieg - st?d r?ne oblicza uzale?nienia. Mo?na wyr?ni? cztery fazy przebiegu tej choroby. Wraz z jej rozwojem staje si? ona coraz bardziej widoczna, a jej skutki staj? si? coraz bardziej odczuwalne zarwno dla pij?cego, jak i dla najbli?szego otoczenia.