Start Narkomania

Narkomania

W ktrym momencie zaczyna si? uzale?nienie od narkotykw?

Ka?dy organizm inaczej reaguje na narkotyki. R?ne s? te? powody, dla ktrych ludzie po nie si?gaj?. Nie mo?na jednoznacznie stwierdzi? czy kto? uzale?ni si? po pierwszym, czy dopiero po dziesi?tym za?yciu narkotyku. Przyjmuje si?, ?e najszybciej uzale?ni si? osoba, ktra przy pomocy ?rodkw odurzaj?cych prbuje radzi? sobie z jakim? problemem i przez pewien czas wydaje si? jej, ?e narkotyk w tym pomaga.

PAMI?TAJ!

Im wi?cej spraw narkotyk pomaga Ci "za?atwi?", tym wi?ksze szanse na to,

?e pewnego dnia "za?atwi" on rwnie? i Ciebie!

Mo?esz by? sob? - kim? zupe?nie nowym i innym. To nie zale?y od narkotyku, to wszystko zale?y od Ciebie. Pierwszysm krokiem w drodze do zmiany jest podj?cie decyzji o terapii.