Start Lekomania

Lekomania

Uzale?nienie od lekw uspokajaj?cych, nasennych, przeciwblowych, jest tak samo powa?n? chorob? jak uzale?nienia od innych substancji zmieniaj?cych ?wiadomo??: alkoholu czy narkotykw. Lek wywo?uj?cy uzale?nienie wchodzi w ?a?cuchy przemian metabolicznych organizmu i z czasem staje si? dla nich niezb?dny. Substancja za?ywana do tego stopnia wp?ywa na funkcjonowanie organizmu, ?e zmniejszenie dawki lub przerwanie za?ywania mo?e wywo?a? znaczne zaburzenia czynno?ci organizmu zwane zespo?em abstynencyjnym.

Ryzyko uzale?nienia od lekw wyst?puje u osb ktre z powodu r?nych schorze? takich jak: bezsenno??, ble g?owy, nerwoble, stany l?ku i niepokoju, depresje, nerwice itp.

Uzale?nienie od lekw obejmuje w znacznym stopniu kilka grup lekw:

  • nasenne,

  • uspokajaj?ce,

  • przeciwblowe.

              •  

Jedn? z najistotniejszych cech zale?no?ci lekowej jest narastaj?cy przymus za?ywania i trudno?ci w funkcjonowaniu bez lekw. Zmusza to osoby uzale?nione do zdobywania po??danego leku za wszelk? cen?. Lekomania powoduje szereg negatywnych zmian w funkcjonowaniu cz?owieka zarwno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. D?ugotrwa?e przyjmowanie lekw uspokajaj?cych czy przeciwblowych mo?e prowadzi? do uszkodzenia narz?dw wewn?trznych : nerki, w?troba oraz r?norodnych zaburze? ze strony uk?adu nerwowego.

Osoba uzale?niona zwykle nie jest w stanie sama przerwa? brania ze wzgl?du na coraz wi?kszy przymus psychiczny za?ycia leku oraz bardzo dotkliwe, a nawet niebezpieczne dla zdrowia objawy abstynencyjne. W takim przypadku detoksykacja zawsze powinna przebiega? pod opiek? lekarza. Osoba uzale?niona oprcz odstawienia lekw powinna korzysta? z terapii uzale?nienia, gdy? jedynie kompleksowe leczenie, zarwno cia?a jak i psychiki, gwarantuje powrt do ca?kowitej sprawno?ci i trwa?? trze?wo??.