Start Hazard

Hazard

Pod poj?ciem hazardu rozumie si? wszystkie gry, w ktrych wygra? lub przegra? mo?na pieni?dze. Do gier hazardowych mo?na wi?c zaliczy? ruletk?, karty, automaty go gry, zak?ady sportowe, loterie, rzutki, ko?ci, wy?cigi konne itp. Wi?kszo?? osb graj?cych w gry hazardowe chce wygra? lecz traktuje to z dystansem, jako zabaw?. S? w stanie przerwa? gr? kiedy tego chc?, na przyk?ad po wydaniu okre?lonej kwoty. Osoby nie uzale?nione od hazardu bior? pod uwag? mo?liwo?? przegrania i wliczaj? j? w koszta zabawy.

O uzale?nieniu mo?emy powiedzie? wtedy, gdy osoba graj?ca ponosi r?nego rodzaju straty i do?wiadcza cierpienia w zwi?zku ze swoim zachowaniem, a mimo to nie jest w stanie przesta? gra?. Taka osoba uprawia hazard coraz cz??ciej, a? zaczyna on zajmowa? dominuj?ce miejsce w jej ?yciu, wypieraj?c stopniowo inne wa?ne sprawy jak warto?ci, zobowi?zania rodzinne, spo?eczne, zawodowe. Ch?? wzbogacenia si? niewielkim kosztem i pragnienie obrobienia poniesionych strat mo?e doprowadzi? do powa?nego uzale?nienia.

Na?ogowi hazardzi?ci nie s? w stanie przesta? gra? nawet po serii niepowodze?. Dodatkowo badania pokazuj? ?e wygrana wywo?uje w organizmie podobne reakcje chemiczne, jak te po za?yciu kokainy. Si?? przyci?gaj?c? do hazardu jest ju? nie tylko perspektywa wygranej ale tak?e silne emocje prze?ywane podczas gry. Wygrane zwi?kszaj? poczucie mocy i zach?caj? do dalszej gry. Przegrane powoduj? pragnienie odegrania si? i usprawiedliwiaj? dalsz? gr?. Ostatecznie osoba uzale?niona niezale?nie od tego, czy wygrywa, czy, nie jest w stanie przerwa? gry bez wzgl?du na konsekwencje.

Osoby uzale?nione od hazardu s? w stanie wyda? wszystkie pieni?dze i sprzeda? swoje rzeczy, ?eby gra? dalej. Zwykle efektem tego s? ogromne d?ugi i coraz trudniejsza sytuacja. Mo?e si? to w najgorszym wypadku sko?czy? samobjstwem lub ?mierci? z r?ki wierzycieli. Badania pokazuj? tak?e, i? na?ogowi hazardzi?ci s? bardziej nara?eni na inne uzale?nienia takie jaki nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

Uzale?nienie od gier hazardowych mo?e rozwija? si? w r?nym tempie. Od pierwszej gry do patologicznego grania mog? up?yn?? miesi?ce lub nawet lata. Nikt, kto decyduje si? na t? form? rozrywki nie mo?e by? pewien, ?e nie straci nad ni? kontroli.

Patologiczny hazard - jako jednostka chorobowa uwzgl?dniony zosta? w Mi?dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorb i Problemw Zdrowotnych (ICD-10). Wg ICD-10 patologiczny hazard jest to zaburzenie, ktre "...polega na cz?sto powtarzaj?cym si? uprawianiu hazardu, ktry przewa?a w ?yciu cz?owieka ze szkod? dla warto?ci i zobowi?za? spo?ecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych".

Umieszczaj?c patologiczny hazard w statystyce zaburze? okre?lono tak?e konkretne kryteria, w oparciu o ktre przeprowadzi? mo?na zarwno profesjonaln? diagnoz?, jak i autodiagnoz?. Poni?ej przedstawiam kolejno ka?de z nich.

  • silna potrzeba lub poczucie przymusu grania odczuwane w sposb oczywisty w okresach, w ktrych gra jest niemo?liwa, ewentualnie w okresach, w ktrych osoba graj?ca sama prbuje powstrzyma? si? przed graniem

  • subiektywne przekonanie o istnieniu trudno?ci w kontrolowaniu zachowa? zwi?zanych z graniem, zaburzona kontrola nad powstrzymywaniem si? od grania w ogle oraz nad d?ugo?ci? czasu po?wi?conego na granie, czy wreszcie ?rodkw na nie przeznaczonych

  • wyst?powanie, przy prbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, rozdra?nienia czy gorszego samopoczucia co ciekawe niejednokrotnie tak?e fizycznego oraz ust?powanie tych stanw w momencie, w ktrym wraca si? do gry

  • sp?dzanie coraz wi?kszej ilo?ci czasu na graniu, granie coraz bardziej ryzykownie, przeznaczanie na granie coraz wi?kszych kwot w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, ktre wcze?niej uzyskiwane by?y ju? przy mniejszej intensywno?ci grania

  • post?puj?ce zaniedbywanie alternatywnych ?rde? przyjemno?ci lub dotychczasowych zainteresowa? na rzecz grania, coraz wi?ksza koncentracja ?ycia wok? grania co widoczne jest najwyra?niej w tym, i? granie, zdobywanie ?rodkw finansowych na granie itd. staj? si? zasadnicz? aktywno?ci? patologicznego hazardzisty. Mo?na tu pokusi? si?, i? wszystko, co zwi?zane z graniem oraz unikaniem jego destrukcyjnych konsekwencji staje si? niejako najwa?niejszym punktem odniesienia i warto?ci? w ?yciu osoby uzale?nionej

  • kontynuowanie grania pomimo szkodliwych nast?pstw (fizycznych, psychicznych i spo?ecznych), o ktrych wiadomo, ?e maj? zwi?zek z tym?e graniem, innymi s?owy nieracjonalne powtarzanie zachowania, ktre realnie przynosi nam bardzo konkretne i dostrzegalne straty na r?nych p?aszczyznach

     

Patologiczny hazard jako jednostk? chorobow? rozpoznajemy wwczas, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecno?? co najmniej trzech z opisanych wy?ej sze?ciu kryteriw.

LECZENIE UZALE?NIENIA OD HAZARDU

Leczenie uzale?nienia od hazardu w zasadzie nie r?ni si? od terapii pozosta?ych uzale?nie?. Osoby cierpi?ce z powodu tego rodzaju uzale?nienia mog? by? leczone w standardowych grupach psychoterapeutycznych dla uzale?nionych. Dodatkowo powinny uczestniczy? w zaj?ciach poruszaj?cych problemy specyficzne dla patologicznego hazardu. Osoby uzale?nione od hazardu mog? rwnie? jak inni uzale?nieni korzysta? z grup wsparcia np. Anonimowych Hazardzistw.