Start Wspó?uzale?nienie

 

Konsekwencj? ?ycia z partnerem nadu?ywaj?cym alkoholu lub dzieckiem si?gaj?cym po narkotyki, mo?e by? wspó?uzale?nienie. Nadu?ywanie substancji odurzaj?cych przez jednego z cz?onków rodziny destabilizuje funkcjonowanie ca?ego systemu rodzinnego, rodzi powa?ne problemy, jest przyczyn? cierpienia doros?ych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego lub narkotykowego sk?ania pozosta?ych cz?onków rodziny do szukania sposobów pozwalaj?cych im przetrwa? w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpiecze?stwa i stabilizacji, niemo?no?ci zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami równie? biologicznych. Osoba uzale?niona z biegiem czasu coraz silniej koncentruje si? na alkoholu, narkotyku, wycofuje si? z pe?nienia ról ?yciowych, przestaje ?wiadczy? na rzecz rodziny, a czasem nawet interesowa? si? swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obs?ugi.

Osoba wspó?uzale?niona:

 • Przejawia siln? koncentracj? my?li, uczu? i zachowa? na nietrze?wych zachowaniach osoby uzale?nionej;

 • Szuka usprawiedliwie? sytuacji picia lub brania, zaprzeczania problemowi;

 • Ukrywa problem uzale?nienia cz?onka rodziny przed innymi;

 • Przejmuje kontrol? nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilo?ci, kupuje alkohol, aby pij?cy nie wychodzi? z domu itp.);

 • Przejmuje odpowiedzialno?? za zachowania uzale?nionego partnera, ?agodzi konsekwencje picia lub ?pania: k?amie, p?aci d?ugi, dba o higien? uzale?nionego, o jego wizerunek itp.;

 • Przejmuje za osob? uzale?nion? obowi?zki domowe, które ona zaniedbuje.

?ycie w d?ugotrwa?ym stresie spowodowanym uzale?nieniem osoby bliskiej i brak skuteczno?ci w?asnych dzia?a? nakierowanych na rozwi?zanie problemu powoduj? powa?ne konsekwencje psychologiczne:

 • zaburzenia psychosomatyczne

 • nerwice

 • zaburzenia ?ycia emocjonalnego (chaos emocjonalny, hu?tawka nastrojów, stany l?kowe i depresyjne, napi?cie i stan ci?g?ego pogotowia emocjonalnego)

 • zak?ócenia czynno?ci poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zak?ócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)

 • pustk? duchow? i brak nadziei

 • samotno??

 • poczucie niemo?no?ci rozstania si?

 • czasami nadu?ywanie substancji psychoaktywnych (zw?aszcza leków nasennych i uspokajaj?cych)

 • trudno?ci w rozpoznawaniu w?asnych potrzeb, w realizacji w?asnych pragnie?, ambicji i celów

 • wyra?nie odczuwane obni?enie jako?ci ?ycia.

Wspó?uzale?nienie nie jest chorob? - jest zespo?em nieprawid?owego przystosowania si? do sytuacji problemowej.

Koncentruj?c si? na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, brania narkotyków przez dziecko, osoba wspó?uzale?niona nie?wiadomie przejmuje odpowiedzialno?? i kontrol? za jego funkcjonowanie, co w efekcie u?atwia uzale?nionemu dalsze odurzanie si?.

Wychodzenie ze wspó?uzale?nienia to proces, który wymaga pomocy innych. Je?li w konstruktywny sposób chcesz pomoc osobie uzale?nionej:

ZACZNIJ W PIERWSZEJ KOLEJNO?CI ZMIENIA? W?ASNE

ZACHOWANIA I ZADBAJ O SIEBIE!

Skorzystaj z pomocy terapeutycznej. Pomo?emy Ci zrozumie? sytuacj?, w jakiej si? znalaz?e?, dostarczymy koniecznej wiedzy i nauczymy Ci? zachowa?, które pomog? Tobie, motywuj?c jednocze?nie do zmiany osob? uzale?nion?.