Start Alkoholizm fazy uzale?nienia

Fazy uzale?nienia

Faza wst?pna

W tej fazie dochodzi do uzale?nienia psychicznego. Picie towarzyskie przeradza si? w miar? czasu w picie dla roz?adowania napi??, stresw, poprawy samopoczucia. Pij?cy zaczyna szuka? sytuacji, w ktrych prawdopodobnie b?dzie alkohol. Z regu?y jeszcze nie upija si? i ma zachowan? kontrol? nad piciem. Stopniowo zwi?ksza si? jego tolerancja na alkohol. Ma mocn? g?ow?. Nie ponosi jeszcze emocjonalnych skutkw swego picia.

Faza ostrzegawcza

W II fazie alkoholik zaczyna coraz cz??ciej szuka? okazji do picia. Na przyj?ciach sam inicjuje kolejki, podkr?ca tempo picia, aby dostosowa? ilo?? wypijanego alkoholu do swych zwi?kszonych zapotrzebowa?. Po wypiciu polepsza si? jego samopoczucie. Alkohol przynosi mu ulg?, rozpr??a si?. Jest to jego niezawodny ?rodek na ukojenie. Ka?dorazowo rozpocz?te picie ko?czy si? utrat? kontroli. Alkoholik nie mo?e odmwi? sobie. Zaplanowanie swego picia i zako?czenie go w pewnym momencie staje si? niemo?liwe. Cz?sto, aby nie pokaza? tego w swoim otoczeniu, pije w sposb ukryty (np. popija przed imprez?). Wybiera tak?e takie towarzystwa, gdzie jest alkohol. Cz?sto zaczyna "urywa? mu si? film" - nie pami?ta co si? z nim dzia?o, co mwi?, co robi?.

Faza krytyczna

Faza ta charakteryzuje si? tym, ?e zaraz po spo?yciu nawet niewielkiej ilo?ci alkoholu zjawia si? przewa?nie pragnienie dalszego picia, ktre odczuwane jest czasami jako przymus fizyczny. Rozwija si? w pe?ni utrata kontroli nad rozpocz?tym piciem. Jeden kieliszek wyzwala reakcj? ?a?cuchow?. Takie utraty kontroli zaczynaj? zdarza? si? coraz cz??ciej, wyd?u?a si? czas picia oraz ilo?? wypijanego alkoholu. Alkoholik zaczyna wynajdywa? usprawiedliwienia przede wszystkim dla siebie, a nast?pnie dla swego otoczenia. W tym okresie sposb picia staje si? coraz bardziej widoczny dla otoczenia. Rodzina zaczyna izolowa? si? z ?ycia spo?ecznego, wstydz?c si? ludzi. Nieprzeparta ch?? picia wzmaga si?. Pojawiaj? si? nietypowe wcze?niej zachowania, jak np. niezadowolenie, agresywno??. Zaczyna win? obarcza? swoje otoczenie. Czasami wskutek nacisku spo?ecze?stwa podejmuje abstynencj? (tydzie?, miesi?c, nawet kilka miesi?cy). Jednak okresowo powraca do picia. Zaczyna bardziej izolowa? si? od ?wiata zewn?trznego. Prbuje pokona? alkohol, udowadniaj?c w r?ny sposb, ?e to on panuje. Stopniowo wyd?u?aj? si? ci?gi picia. Jest to stopniowe przechodzenie do kolejnej fazy uzale?nienia.

Faza przewlek?a

Faza ta jest ostatnim etapem rozwoju uzale?nienia od alkoholu. Picie zaczyna by? ci?g?e. Czasami alkoholik upija si? kilka razy w ci?gu dnia. Prze?omowym momentem jest tu regularne picie poranne. Gin? resztki oporu i wstydu alkoholika. Upija si? w pracy, na ulicy. Stan taki trwa ca?ymi tygodniami, miesi?cami, a? do objaww zatrucia. Pojawiaj? si? objawy zespo?u abstynencyjnego (ble g?owy, os?abienie, dr?enie, nudno?ci, wymioty, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, jad?owstr?t, biegunki, ko?atanie serca, poty, l?ki). Czasami przeradzaj? si? one w objawy psychoz alkoholowych (omamy s?uchowe, wzrokowe).

W ten sposb wytwarza si? b??dne ko?o picia. Pojawia si? bardzo wyra?ne obni?enie tolerancji na alkohol. Czasami wystarczaj? dwa piwa, aby si? up?. D?ugotrwa?e opilstwo wywo?uje degradacj? moraln?, os?abienie procesw my?lenia, zaburzenia pop?du p?ciowego, zmiany charakterologiczne (obni?enie tzw. uczuciowo?ci wy?szej). Niekiedy uzale?niony zaczyna si?ga? po alkohole niespo?ywcze, zaczyna pi? na ulicach z osobami ni?szego poziomu spo?ecznego. Wielu spo?rd alkoholikw pije na tym etapie z ka?dym, i w ka?dym miejscu. Cz?sto jest go?ciem izb wytrze?wie? oraz szpitali psychiatrycznych, ktre daj? mu jedynie chwilowe wytchnienie.