Start Alkoholizm objawy uzale?nienia

Objawy uzale?nienia

Uzale?nienie od alkoholu to zesp? sk?adaj?cy si? co najmniej z trzech spo?rd o?miu objaww:

  1. Silna natr?tna potrzeba spo?ywania alkoholu (g?d alkoholu).

  2. Upo?ledzona zdolno?? kontrolowania picia alkoholu (trudno?ci w unikaniu rozpocz?cia picia, trudno?ci w zako?czeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcze?niej za?o?onego poziomu).

  3. Picie alkoholu w celu z?agodzenia albo zapobie?enia alkoholowemu zespo?owi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczno?ci takiego post?powania.

  4. Objawy abstynencyjne (dr?enia mi??niowe, nadci?nienie t?tnicze, tachykardia, nudno?ci, wymioty, biegunki, bezsenno??, rozszerzenie ?renic, wysuszenie ?luzwek, wzmo?ona potliwo??, zaburzenia snu, nastrj dra?liwy lub obni?ony, l?k).

  5. Zmieniona (najcz??ciej zwi?kszona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spo?ywania wi?kszych dawek alkoholu dla wywo?ania oczekiwanego efektu).

  6. Zaw??enie repertuaru zachowa? zwi?zanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorcw.

  7. Post?puj?ce zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemno?ci, zachowa? i zainteresowa?.

  8. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczeglnej szkodliwo?ci dla zdrowia pij?cego.