Start Narkomania fazy uzale?nienia

Fazy uzale?nienia

Obserwuj?c rozwj uzale?nienia wyodr?bniono cztery fazy uzale?nienia:

Faza I

Rozpoczyna si? zwykle w czasie imprezy. Wypalony pierwszy skr?t marihuany, czy te? pierwsza dzia?ka amfetaminy za?ywana dla towarzystwa nie zapowiada jeszcze uzale?nienia. Jest to jednak wa?ny okres, w ktrym osoba zapoznaje si? z dzia?aniem narkotykw, uczy si? jak nale?y je za?ywa?, aby osi?gn?? okre?lony efekt oraz jakie potrzeby mo?e przy ich pomocy zaspokoi?.

Je?eli pierwszy papieros marihuany u?atwi? mu dost?p do grupy, przynis? akceptacj? kolegw, pomg? rozlu?ni? si? i dobrze bawi?, istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e przy nast?pnej tego typu sytuacji rwnie? b?dzie chcia? skorzysta? z "pomocy" tego ?rodka.

W pierwszej fazie narkotyk za?ywany jest zwykle "przy okazji". Marihuan? pali si? w towarzystwie kolegw, w czasie koncertw, na imprezach. Amfetamin? za?ywa si? tylko "w wyj?tkowych okoliczno?ciach" - przed egzaminem, czy w czasie ca?onocnej imprezy. Na tym etapie zazwyczaj nie kupuje si? jeszcze narkotykw, a raczej czeka, a? kto? nimi pocz?stuje.

W pierwszej fazie trudno jest rozpozna? czy kto? bierze narkotyki, czy te? nie. Jedynym sposobem jest przy?apanie "pocz?tkuj?cego narkomana" na gor?cym uczynku lub te? znalezienie dowdw rzeczowych: strzykawek, tabletek, wysuszonych listkw przypominaj?cych pokruszon? natk? pietruszki (marihuana), malutkich woreczkw z bia?ym proszkiem.

Faza II

W tej fazie rozpoczyna si? ju? poszukiwanie narkotykw. Pocz?tkuj?cy narkoman nie czeka na specjalne okazj?, w ktrych b?dzie mg? wypali? marihuan? czy za?y? inny narkotyk. Poznaje cennik i osoby, ktre mog? mu sprzeda? dowolny "towar". Nauczy? si?, ?e przy pomocy odpowiedniej dawki ?rodka psychoaktywnego mo?e poprawi? swoje samopoczucie kiedy tylko zechce. Powoli ca?y jego czas i aktywno?? organizowane s? wok? poszukiwania narkotyku i jego zakupu. Wzrasta cz?stotliwo?? za?ywania.

W tym okresie narkoman rozpoczyna prowadzenie "podwjnego ?ycia". Chc?c zabezpieczy? si? przed interwencj? rodzicw lub znajomych, uczy si? zak?ada? mask?, k?ama?, oszukiwa? i kra??. Na pozr jest zgodnym dzieckiem, dobrym uczniem czy pracownikiem.

Dobry obserwator potrafi jednak mimo maskowania wychwyci? zmiany w zachowaniu nastolatka. Jego nastrj jest chwiejny. Okres bierno?ci i wycofania przeplatany jest nag?? aktywno?ci?, wybuchem agresji lub z?o?ci. Jest dra?liwy, reaguje nieproporcjonalnie do bod?ca, coraz mniej czasu po?wi?ca swoim dawnym zainteresowaniom. Ch?tnie te? izoluje si? od rodziny i znajomych.

O ile w pierwszej fazie narkotyk by? potrzebny dla poprawy samopoczucia, to w fazie drugiej traktowany jest jak lekarstwo na wszelkiego typu dolegliwo?ci. Pomaga znosi? przykre sytuacje i uczucia, pe?ni rol? mechanizmu obronnego.

W pierwszej fazie cz?owiek zwykle wypiera si? przed innymi, ?e przyjmuje narkotyki. W fazie drugiej oszukuje samego siebie: "Kontroluj? sytuacj?", "Bior? tylko wtedy kiedy chc?."

Dla narkomana jest to zwykle bardzo wyczerpuj?ca faza: ci?g?e zaprzeczanie, prowadzenie podwjnego ?ycia, strach przed wykryciem, utrata kontroli nad przyjmowanymi ?rodkami owocuje za?amaniem. Zaczyna si? kolejna faza na?ogu.

Faza III

Nagle uczucie odurzenia staje si? najwa?niejsz? spraw? w ?yciu. Narkotyk potrzebny jest po to, aby unikn?? blu, niepokoju, z?ego samopoczucia. Jest te? coraz cz??ciej przyjmowany. Dochodzi do tego, ?e narkoman nie jest w stanie funkcjonowa? bez za?ycia ?rodka odurzaj?cego. Zwykle te? w tej fazie si?ga si? po coraz wi?ksz? ilo?? narkotykw z powodu rozwijaj?cej si? tolerancji w organizmie. Zdarzaj? si? pierwsze przedawkowania, zatrucia, utraty przytomno?ci. Narkoman przestaje dba? o pozory. Zaakceptowa? narkoma?ski styl bycia, nie widzi w tym nic z?ego. Jest mu to oboj?tne, co o nim my?l? inni ludzie.

Zwi?zane z przyjmowaniem ?rodkw odurzaj?cych przedmioty cz?sto pozostawia na widoku. Poniewa? bierze coraz wi?cej narkotykw, coraz wi?cej pieni?dzy musi mie? te? na ich zakup. Wyj?ciem z tej sytuacji staj? si? kradzie?e lub po?redniczenie w sprzeda?y ?rodkw narkotycznych. "Lekarstwem" na wyrzuty sumienia i poczucie winy zwi?zane z braniem staje si? oczywi?cie narkotyk.

Narkoman w III fazie traci nie tylko kontrol? nad przyjmowaniem narkotykw, ale i nad ca?ym ?yciem. Zwykle przerywa nauk? lub porzuca prac?. Ma k?opoty z koncentracj? i pami?ci?. Popada w konflikt z prawem. Cz?sto te? dochodzi do zerwania wi?zi z rodzin?. Nawet je?eli mieszka w domu, to staje si? kim? obcym, lokatorem, ktry przychodzi na nocleg. ?atwiej jest te? rozpozna? narkomana w tej fazie. Jego organizm jest coraz bardziej wycie?czony. Je?eli bra? ?rodki pobudzaj?ce (amfetamina, kokaina) mo?e chorowa? na anemi?. Ma uszkodzon? w?trob?, nerki, serce. Przy podawaniu do?ylnym narkotykw cz?sto zdarzaj? si? stany zapalne ?y?. Do tego dochodzi jeszcze du?a chwiejno?? nastroju i k?opoty z komunikacj?.

Faza IV

Narkotyki staj? si? czym? tak powszechnym jak jedzenie czy picie i podobnie niezb?dnym do ?ycia. W tej fazie nie bierze si? ju? po to, aby by? odurzonym, lecz po to, aby w miar? normalnie funkcjonowa?. Brak narkotyku oznacza objawy g?odu i bl. Wyniszczony organizm coraz gorzej znosi kolejne dawki, os?abiony uk?ad obronny nie jest w stanie walczy? z chorobami. Coraz cz??ciej zdarza si? zapa??. Jest to faza najg??bszej degradacji, po ktrej nast?puje ju? tylko ?mier?.