Start Narkomania objawy uzale?nienia

Objawy uzale?nienia

 • CHARAKTERYSTYCZNE SYMPTOMY MOG?CE WSKAZYWA? NA ZA?YWANIE NARKOTYKW

  I. Zmiany w zachowaniu osoby:
  - nag?a zmiana nawykw
  - pojawiaj? si? wahania nastroju i aktywno?ci (cz?sto naprzemiennie zm?czenie z eufori?)
  - izolowanie si? od bliskich i znajomych
  - pojawiaj? si? nowi dziwni koledzy i kole?anki
  - tajemnicze, krtkie rozmowy telefoniczne, nag?e wyj?cia
  - pos?ugiwanie si? niezrozumia?ym j?zykiem (slangiem)
  - na?ladowanie osb ze ?wiata subkultur gdzie narkotyki odgrywaj? wa?n? rol?
  - bunt, ?amanie ustalonych zasad, napady agresji i z?o?ci
  - pojawiaj? si? problemy finansowe i na tym tle dochodzi do konfliktw
  - wynoszenie warto?ciowych przedmiotw i niekorzystne zamiany rzeczy
  - niewyt?umaczalne sp?nienia, p?ne powroty
  - k?amstwa, oszustwa
  - pomniejszanie wszelkich autorytetw, wprowadzanie relatywistycznych pogl?dw
  - be?kotliwa i niewyra?na mowa
  - nadmierny apetyt lub brak apetytu
  - spadek zainteresowania ulubionymi zaj?ciami

  II. Wygl?d zewn?trzny:
  - blada, ziemista, zmieniona cera
  - krosty i owrzodzenia (szczeglnie w okolicy nosa)
  - przekrwione oczy, rozszerzone lub zw??one ?renice
  - spadek ci??aru cia?a
  - zasinienia i nak?ucia (przeguby d?oni, ?okci, pachwiny i okolice kostki)
  - zaniedbanie w sferze higieny osobistej
  - nowy styl ubierania si?
  - zmiana wygl?du (fryzury i koloru w?osw, kolczyki, tatua?e, ostry makija? itp.)

  III. Objawy chorobowe
  - uporczywy suchy kaszel
  - wysi?k z nosa
  - os?abienia i omdlenia
  - wymioty, zaparcia lub rozwolnienia
  - cz?ste przezi?bienia i infekcje
  - gwa?towne zmiany ci?nienia krwi oraz skoki temperatury cia?a
  - nag?e pogorszenie stanu uz?bienia
  - z?e wyniki bada? moczu i krwi
  - ble r?nych cz??ci cia?a
  - depresja i problemy natury psychicznej

 • Nale?y pami?ta?, ?e ka?dy rodzaj narkotyku to zazwyczaj mieszanina wielu substancji chemicznych lub naturalnych, ktre po za?yciu w r?ny sposb i z r?n? si?? mog? oddzia?ywa? na organizm. Wiele z nich jest silnie toksycznych. Wy?ej opisane objawy to cz?sto w?a?nie reakcja organizmu na te substancje. Z czasem stan ten pog??bia si?, i gdy w por? nie podejmiemy odpowiednich krokw, mo?e sko?czy? si? to ci??kimi powik?aniami a nawet ?mierci?.