Start Hazard fazy uzale?nienia

Fazy uzale?nienia

Uzale?nienie od hazardu przebiega stopniowo i przechodzi przez cztery etapu rozwoju: 

1. Faza zwyci?stw - granie okazjonalne, fantazjowanie na temat wielkich wygranych, du?e wygrane powoduj?ce coraz silniejsze pobudzenie, coraz cz?stsze zak?ady i coraz wy?sze stawki; cz?owiek zaczyna wierzy? w to, ?e b?dzie zawsze wygrywa?, a w przypadku osi?gni?cia "wielkiej wygranej" d??y do jej powtrzenia (nieuzasadniony optymizm) coraz cz??ciej ryzykuj?c coraz to wi?ksze kwoty. 

2. Faza strat - stawiaj?c na wysokie zak?ady nara?a si? na wysokie straty, zaci?ga wysokie po?yczki i podejmuje prby odgrywania si?, a w przypadkach powodzenia wygrane id? na sp?aty d?ugw; hazardzista gra kosztem pracy i domu, k?amie i zaczyna ukrywa? swoje uzale?nienie; unika wierzycieli i ca?y czas wierzy, ?e wkrtce nast?pi kolejna "wielka wygrana". 

3. Faza desperacji - separacja od rodziny i przyjaci?; utrata pracy i narastaj?ce d?ugi powoduj? panik?; presja wierzycieli popycha cz?sto ku przest?pstwom; te obci??enia prowadz? z kolei do psychicznego wyczerpania, pojawiaj? si? wyrzuty sumienia, poczucie winy, bezradno?? i depresja. 

4. Faza utraty nadziei - rozwd; poczucie beznadziejno?ci, my?li i/lub prby samobjcze; zostaj? wwczas 4 wyj?cia: ucieczka w uzale?nienie od alkoholu lub lekw, wi?zienie, ?mier? (samobjstwo lub z r?ki wierzycieli) albo zwrcenie si? po pomoc.