Start O nas

O nas

mgr Barbara So?tys - specjalista terapii uzale?nie?

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie na kierunku socjologii obroni?a prac? magistersk? na temat Koncepcji redukcji szkd w narkomanii. Uko?czy?a Podyplomowe Studia Terapii Uzale?nie? i Profilaktyki rwnie? na KUL-u. Certyfikat specjalisty terapii uzale?nie? (nr: SP/0395) uzyska?a w Krajowym Biurze ds. Przeciwdzia?ania Narkomanii.

Uczestniczy?a w licznych szkoleniach oraz konferencjach po?wi?conych rozwi?zywaniu problemw uzale?nie?, wsp?uzale?nieniu, przemocy w rodzinie oraz dzia?aniom profilaktycznym dla dzieci i m?odzie?y, a tak?e w warsztatach po?wi?conych alternatywnym formom terapii.

Posiada kilkuletnie do?wiadczenie terapeutyczne z osobami uzale?nionymi, w tym z podwjn? diagnoz?, a tak?e wsp?uzale?nionymi, ktre zdoby?a pracuj?c w szpitalu psychiatrycznym oraz prowadz?c prywatn? praktyk?. Pracuje jako asystent rodzinny, prowadzi zaj?cia profilaktyczne dla dzieci i m?odzie?y oraz szkolenia w zakresie uzale?nie?.

Od 2007 roku jest cz?onkiem Miejskiej Komisji ds. Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych w Le?ajsku oraz pracuje na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Spo?ecznych Szansa.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? "Socrates" powsta?a w 2009 roku. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej terapii i leczenia uzale?nie?. Oferujemy kompleksow? i profesjonaln? pomoc osobom uzale?nionym od:

  • narkotykw

  • alkoholu

  • lekw

  • hazardu

    oraz osobom wsp?uzale?nionym.

Nasz program, oparty o nurt terapii poznawczo - behawioralnej, obejmuje terapi? indywidualn? oraz grupow?. Oferujemy terapi?, ktra pomo?e w odstawieniu ?rodka uzale?niaj?cego i powrocie do normalnego ?ycia spo?ecznego.

Dzia?ania terapeutyczne kierujemy do m?odzie?y i osb doros?ych.

Poradnia oferuje rwnie? konsultacje lekarza psychiatry.


Nie czekaj, zg?o? si? na konsultacj?.