Start Szkolenia dla szkó?

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia realizujemy na zamówienie instytucji (szkó?, samorz?dów). Organizator uzgadnia z prowadz?cym termin i warunki realizacji szkolenia.

MIEJSCE

Organizator decyduje o miejscu realizacji szkolenia. W wi?kszo?ci przypadków szkolenie odbywa sie na miejscu w siedzibie organizatora (szko?a).

CZAS TRWANIA

Czas trwania jest uzale?niony od rodzaju szkolenia oraz potrzeb uczestników. Prowadz?cy zaj?cia ustala z organizatorem czas trwania szkolenia poszukuj?c optymalnych rozwi?za?. Niektóre programy maj? okre?lon? minimaln? ilo?? godzin, której nie mo?na zmniejszy?, i która jest wymagana do uzyskania spodziewanych efektów.

KOSZTY

Koszt szkolenia jest uzale?niony od warunków uzgodnionych z organizatorem.