Start Komu pomagamy

Komu pomagamy

Pracujemy w kontakcie indywidualnym oraz grupowym z osobami doros?ymi i m?odzie??. Zajmujemy si? terapi? uzale?nie? od alkoholu, narkotykw, lekw oraz hazardu.

Oferowana przez nas pomoc terapeutyczna ma na celu:

 • zwi?kszenie wewn?trznej motywacji do terapii oraz utrzymywania abstynencji,

 • przekazanie wiedzy na temat uzale?nienia,

 • prac? nad umiej?tno?ciami interpersonalnymi w kontaktach z innymi lud?mi,

 • nabywanie postaw umo?liwiaj?cych podj?cie zachowa? alternatywnych w stosunku do picia alkoholu, brania narkotykw, uprawiania hazardu itp.,

 • uczenie si? umiej?tno?ci rozszerzaj?cych kontrol? poznawcz? nad zachowaniem,

 • nabywanie umiej?tno?ci radzenia sobie z my?lami o obiekcie uzale?nienia,

 • prac? nad u?wiadamianiem sobie w?asnych negatywnych stanw emocjonalnych, jak np. z?o?? i radzenia sobie z nimi,

 • odkrywanie w?asnych mo?liwo?ci przydatnych w realizacji zdrowego stylu ?ycia,

 • planowanie dzia?a? na wypadek wyst?pienia sytuacji kryzysowej, ktrej nast?pstwem mo?e by? si?gni?cie po obiekt uzale?nienia.


Udzielamy rwnie? wsparcia cz?onkom rodzin oraz bliskim osb uzale?nionych. Praca terapeutyczna z osobami wsp?uzale?nionymi na za zadanie:

 • dostarczenie wiedzy na temat substancji uzale?nioj?cych, mechanizmw i faz uzale?nienia oraz mo?liwo?ci leczenia,

 • pog??bienie umiej?tno?ci wychowawczych,

 • praca nad popraw? relacji z uzale?nionym cz?onkiem rodziny,

 • rozwi?zywanie sytuacji trudnych,

 • umo?liwienie korzystania ze wsparcia spo?ecznego,

 • dostarczenie mo?liwo?ci odreagowania napi?? zwi?zanych z sytuacj? ?yciow? uczestnikw,

 • informowanie uczestnikw o tym, jak motywowa? uzale?nionego cz?onka rodziny do podj?cia leczenia oraz jak post?powa? wobec niego, aby nie wspiera? i nie podtrzymywa? jego uzale?nienia,

 • podwy?szenie samopoczucia uczestnikw,

 • obni?enie l?ku,

 • pomoc w obecnych trudno?ciach przystosowawczych.


Poradnia zajmuje si? rwnie? profilaktyk? w zakresie uzale?nie? od alkoholu i narkotykw, ktra skierowana jest g?wnie do dzieci i m?odzie?y.