Start Filozofia poradni

Filozofia poradni

Socrates by? pierwszym, ktry spojrza? na cz?owieka z innej strony. Jego filozofia opiera?a si? na przekonaniu, ?e najwa?niejsze zasady w ludzkiej egzystencji to prawa etyczne stanowi?ce fundamenty cz?owiecze?stwa. By? cz?owiekiem niepowtarzalnym, ktrego cechy umys?u wywo?ywa?y burz? mzgw na przestrzeni dwch tysi?cleci.

Filozof, mieszkaj?cy w Atenach na prze?omie IV i V w. p.n.e, naucza? prowadz?c dysputy z przypadkowymi przechodniami na ulicach miasta. Rozprawiaj?c z lud?mi o problemach, prbowa? wraz z nimi pozna? ich przyczyn?. Rozmow? zaczyna? od zadawania banalnych pyta?, jednak ka?de kolejne zmusza?o rozmwc? do zmiany pogl?dw, a w rezultacie do wyci?gania wnioskw i stawiania hipotez. Socrates dyskutuj?c pozwala?, aby w rozmwcy "narodzi?a si?" wiedza, co - jak uwa?a? - jest mo?liwe, gdy? ka?dy cz?owiek ma w swoim umy?le wiedz? wrodzon?. Poprzez umiej?tnie zadawane pytania sk?ania? rozmwc? do refleksji.

Stosowana przez Socratesa metoda, znalaz?a swoje odzwierciedlenie w nurcie terapii poznawczej, ktra zajmuje szczeglne miejsce w pracy terapeutycznej naszej Poradni. St?d te? jej nazwa.

Jedn? z podstawowych strategii terapii poznawczej jest "dialog sokratejski". Przez umiej?tnie stawiane pytania celowe terapeuta umo?liwia pacjentowi spojrzenie na obszary ?ycia, ktre ca?kowicie wy??czy? ze swojego ogl?du. "Dialog sokratejski" prowadzi powoli do zmiany dotychczasowego sposobu my?lenia, dzi?ki czemu osoba uzale?niona zaczyna zwraca? uwag? na wa?ne dla siebie informacje oraz inaczej interpretowa? dotychczasowe prze?ycia.

W odniesieniu do terapii uzale?nie? uj?cie poznawcze mo?e by? pomocne pacjentom w zmierzeniu si? z problemami prowadz?cymi do napi?cia emocjonalnego i uzyskaniu szerokiego spojrzenia na fakt, ?e traktuj? oni narkotyki i alkohol jako ?rodki s?u??ce rozlu?nieniu i odczuwaniu przyjemno?ci. Pacjent z pomoc? terapeuty stopniowo odkrywa typowe dla niego zwi?zki pomi?dzy tym co my?li, co czuje i jak si? zachowuje. Dzi?ki r?norodnym ?wiczeniom ucz?y si? odbudowywa? system kontroli, ktry pomo?e mu odpowiednio reagowa? na pojawiaj?cy si? g?d.

Terapia poznawczo-behawioralna stanowi po??czenie technik wp?ywaj?cych na zmian? zachowania oraz na identyfikacj?, a tak?e przeformu?owanie dysfunkcjonalnych i zniekszta?conych my?li zwi?zanych z uzale?nieniem. Zaburzenia zachowania s? bowiem wyuczone na podstawie do?wiadcze? z przesz?o?ci. Przy pomocy technik behawioralnych pacjenci ucz? si? nowych zachowa?, co ma na celu popraw? jako?ci ich ?ycia.

W pracy z pacjentem preferujemy podej?cie poznawczo - behawioralne. Istot? tego nurtu terapii jest wychodzenie naprzeciw problemw, zahamowa? oraz prze?amywanie ich.