Start tel. 885-104-785

"?ycie bez prób nie jest warte tego, aby je prze?y?"
Socratesumowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pomoc terapeutyczna wa?na jest dla tych, którzy cierpi? z powodu uzale?nienia w?asnego, b?d? te? kogo? bliskiego. Jest pomocna w momencie, kiedy przestaj? radzi? sobie z ?yciowymi zadaniami i wycofuj? si? nie podejmuj?c wyzwa? z obawy przed niepowodzeniem.

Celem terapii jest dotarcie do tych prze?y? pacjenta, które warunkuj? jego obecne funkcjonowanie. Wa?ne jest, aby zrozumie? w jaki sposób do?wiadczenia cz?owieka doprowadzi?y go do takiego prze?ywania faktów z jego ?ycia, do jego postaw, przekona?, decyzji oraz zachowa?, które w konsekwencji powoduj?, ?e osoba zg?asza si? po pomoc terapeutyczn?.

Czasem osoby szukaj?ce pomocy, nie rozumiej? do ko?ca powodów, dla których zg?aszaj? si? na terapi?. Jednak kiedy dolegliwo?ci pot?guj? si? i zbyt mocno doskwieraj?, potrzebna jest g??bsza refleksja i wsparcie terapeuty.

W terapii krok po kroku osoba uzale?niona dochodzi do genezy zaburze? czy przykrych niepo??danych objawów, po to w?a?nie, by móc rozpocz?? TRZE?WE ?YCIE. Najwa?niejsze jednak wydaje si?, by nie traci? wiary w pomoc, zaufa? terapeucie i podj?? decyzj?, aby wspólnie dotrze? do istoty problemu. W wyniku wspó?pracy terapeutycznej pacjent ma mo?liwo?? sta? si? bardziej ?wiadomy tego kim jest, co prze?ywa i co dalej mo?e z tym zrobi?.

 

Je?li pragniecie Pa?stwo pomocy terapeutycznej, je?li chcecie podj?? wa?ne decyzje, ale wahacie si? lub nie jeste?cie ich pewni, prosimy o kontakt z nami.